1. Cesta okolo sveta s Tatranom (časť druhá)
 2. Edičný plán Vydavateľstva Tatran: september – december 2023
 3. Ako sa starať o svoju duševnú pohodu
 4. Rozhovor s autorkou Alkou Joshi
 5. 3 jednoduché zmeny v dýchaní, ktorými si predĺžite život
 6. Michelle Obamová – Svetlo v nás: Ako prežiť ťažké časy
 7. Prečo sa radi bojíme?
 8. Kúzlo Ariadninej nite
 9. Madeline Millerová: Spev o Achillovi a Kirké
 10. Tipy na trilery, z ktorých vás bude mraziť
 11. Čítanie s deťmi a detské knihy v Tatrane
 12. Zabavte deti s knižkou Sme záhradníci
 13. Ako a kde začať, aby deti čítali...
 14. Využíva sa čítanie mimiky v slovenskej kriminalistike?
 15. Celý jún prikladáme darček k objednávke detských kníh!
 16. Nele Neuhausová – kráľovná nemeckej detektívky
 17. Prečo by ste si sériu Sedem sestier nemali nechať ujsť?
 18. Lincolnova diaľnica Amora Towlesa a jej pozadie
 19. Precestujte so Siedmimi sestrami celý svet
 20. Edičný plán Vydavateľstva Tatran: apríl – august 2023
 21. 7 inšpiratívnych ženských autoriek, ktorých príbehy by ste mali poznať
 22. V Martinuse sa konal krst knihy Počasie, ako ho nepoznáš s Vedátorom a SHMÚ
 23. 8 tipov, ako pomôcť Zemi
 24. 3 zaujímavosti o Fitzekovom novom psychotrileri Zberateľ očí
 25. Ako vydať knihu?